شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس) (NPPS) - اهداف و چشم انداز