شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس) (NPPS) - واژه نامه اختصاصی